KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN-VNEN 2013-2014

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: TH Hứa Tạo
Người gửi: Lê Thê (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:50' 07-11-2013
Dung lượng: 49.0 KB
Số lượt tải: 271
Số lượt thích: 1 người (Lê Thê)
PHÒNG GD&ĐT ĐẠI LỘC TRƯỜNG TH HỨA TẠO

Số /KHCM-HT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Ái Nghĩa, ngày 08 tháng 11 năm 2013


KẾ HOẠCH
SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÁNG 11/2013
CÁC LỚP THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI (VNEN)

Căn cứ vào Công văn số1043/SGDĐT-GDTH ngày 27/8/2013 về Hướng dẫn quản lý và thực hiện Dự án Mô hình trường học mới tại Việt Nam năm học 2013-2014,
Căn cứ vào Công văn số 115/CV-PGDĐT ngày 21 /8/2013 về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 cấp Tiểu học,
Căn cứ vào kế hoạch tổ chức dạy học thí điểm mô hình trường học mới(VNEN) tại trường Tiểu học Hứa Tạo
Cụm trường TH Hứa Tạo, TH Nguyễn Đức Thiệu, TH Trần Tống và trường kết nghĩa :TH Đỗ Trọng Hường (TP Hội An) trường TH Hứa Tạo xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn tập trung tháng 11/2013 như sau:
I/ Mục đích
- Giúp giáo viên, cán bộ quản lý bốn đơn vị trường có điều kiện trao đổi kinh nghiệm tổ chức quản lý, dạy-học theo mô hình VNEN.
- Trên cơ sở hướng dẫn học sinh học tập thực tế tại các lớp, dự giờ các tiết học. Các giáo viên có kinh nghiệm sẽ tư vấn, giúp đỡ tổ chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm cách thức hỗ trợ học sinh học tập có hiệu quả.
- Thảo luận, thử nghiệm các phương pháp hỗ trợ Hội đồng tự quản quản lý, điều hành các hoạt động học tập có chất
- Nhân rộng mô hình các trường chưa có điều kiện thực hiện mô hình trên.
II/ Nội dung Sinh hoạt chuyên môn.
1/ Dự giờ, hỗ trợ Hội đồng tự quản, nhóm trưởng.
- Số lượng tiết dự: 2 tiết.
+ Khối 3: 1 tiết(1 tiết Tiếng Việt ) thực hành tại lớp 3B.
+ Khối 4: 1 tiết(1 tiết Toán) thực hành tại lớp 4B.
- Nhận xét giờ dạy; Hướng dẫn trực tiếp Hội đồng tự quản và nhóm trưởng.
2/ Sinh hoạt chuyên môn tập trung, tư vấn giúp đỡ nhà trường và giáo viên.
- Trao đổi các kinh nghiệm chuẩn bị một tiết dạy theo mô hình VNEN cho học sinh hoạt động có hiệu quả trong môn học.
- Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả mô hình VNEN trong thời gian tiếp theo tại hai đơn vị trường.
- Các kiến nghị, đề xuất với các cấp quản lý(nếu có).
3/ Thành phần tham gia:
+ Đại biểu mời: Lãnh đạo, cán bộ chuyên môn Phòng GD&ĐT.
+ Đại biểu tham dự: Tất cả CBQL, Tổ trưởng, tổ phó CM của 3 trường TH Đỗ Trọng Hường (TP Hội An), TH Nguyễn Đức Thiệu và TH Trần Tống.
+ Tất cả CBQL và giáo viên của nhà trường.
II/ Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: 7 giờ ngày 27/11/2013.( 1 buổi)
- Địa điểm: Các phòng lớp học( Lớp 3B –phòng học số 19; lớp 4B phòng học số 10) và Hội trường trường TH Hứa Tạo.
Trên đây là kế hoạch sinh hoạt chuyên môn thực hiện mô hình VNEN của Cụm trường TH Hứa Tạo, TH Nguyễn Đức Thiệu, TH Trần Tống và trường TH Đỗ Trọng Hường (TP Hội An). Nhà trường kính mong Phòng GD-ĐT Đại Lộc và 3 nhà trường tạo điều kiện tham dự đạt kết quả tốt theo kế hoạch trên./. ( theo lịch kèm theo).

Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT(b/c)
- BGH 3 trường(p/h)
- Chuyên môn 3 trường(t/h)
- Lưu hồ sơ chuyên môn
 KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 





Lê Thê 
 
 























LỊCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỤ THỂ

Thời gian
Nội dung
Phân công nhiệm vụ

7 giờ 10 phút đến 7 giờ 50 phút
Dự giờ tiết Tiếng Việt
Lớp 3B:cô Nguyễn Thị Tiến- TH Hứa Tạo
(Phòng học số 19)

8 giờ phút đến 8 giờ 40 phút
Dự giờ tiết Toán.
Lớp 4B:cô Lê Thị Lộc TH Hứa Tạo
(Phòng học số 10)

8 giờ 40 phút đến 9giờ
Giải lao


9 giờ đến 11 giờ
- Thảo luận chuyên môn tập trung.
- Lãnh đạo, CM PGD&ĐT phát biểu.
Địa điểm: Phòng Hội trường